بروز خطا در سیستم
خطای اتصال به دیتابیس
اطلاعات برای رمز گشایی معتبر نمی باشد اطلاعات رمز نگاری وابسته به سرور می باشد در صورتی که سیستم را بر روی سرور دیگری نصب گردیده اطلاعات رمز شده قبلی نامعتبر بوده و باید دوباره تعریف شود
کد پیگیری خطا: 1318843