کد امنیتی:
= 9 + 9
در صورت منفی بودن عدد، وارد نمودن علامت منفی الزامی می باشد.