کد امنیتی:
= 9 + 2
در صورت منفی بودن عدد، وارد نمودن علامت منفی الزامی می باشد.