وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
دوشنبه 28 آبان 1397   19:28:37
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
لینکها
.
بسمه تعالي

آئين نامه شوراي اطلاع رساني وزارت كشور

مقدمه:
گستردگي حيطه وظايف و نقش محوري وزارت كشور به عنوان ركن اساسي دستگاههاي اجرايي و نوع تعامل اين وزارتخانه با ساير نهادهاي حاكميتي در همه زمينه ها اعم از سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و عمراني موجب شده كه اين وزارتخانه در جايگاه منبع مهم توليد خبر نقش ثابت و موثري در فضاي رسانه اي و اطلاع رساني كشور ايفا نموده و به عنوان مرجع اصلي پاسخگويي در زمينه هاي متنوع مورد پرسش قرار گيرد.
بدين ترتيب ضرورت تأسيس ساختار نظام مندي كه علاوه بر محوريت بر حوزه سياستگزاري و هماهنگي در امور اطلاع رساني ، صاحب صلاحيت و داراي ضمانت اجرائي بوده و در جهت ايجاد و ترويج گفتمان غالب منطبق بر سياستهاي كلان نظام بين بخشها و سازمانهاي متنوع مربوط به وزارتخانه ها ، تلاش نمايد كاملاً احساس مگردد. اين ساختار به منظور ايفاي نقش اساسي در حوزه اطلاع رساني موظف است ساز و كار اطلاعات را در بخش هاي مختلف صف و ستاد وزارت بر قرار نموده و بر آن نظارت نمايد . تا در نتيجه ، پاسخگويي فعال به جاي انفعال خبري ، وزارت كشور را در پيشبرد اهداف خود ياري نمايد.

ماده1: در اجراي سياست هاي كلان دولت مبني بر اطلاع رساني شفاف به افكار عمومي در مورد طرح ها ، برنامه هاي پيشنهادي ، فعاليتهاي عمراني و ساماندهي وضعيت سياسي امنيتي ، شوراي اطلاع رساني وزارت كشور كه منبعد به اختصار (( شورا)) ناميده مي شود منطبق بر مفاد زير تشكيل ميگردد :
ماده 2: تركيب شورا
اعضاء ثابت شورا
1- مدير كل حوزه وزارتي
2- مدير كل دفتر روابط عمومي
3- مدير كل دفتر سياسي
4- مدير كل دفتر امنيتي
5- مدير كل دفتر امور محلس
6- رئيس مركز امور اجتماعي و صيانت از حقوق شهروندان
7- مدير روابط عمومي سازمان ثبت احوال كشور
8- مدير روابط عمومي سازمان شهردايها و دهياريها
9- مدير كل دفتر روابط عمومي سازمان مديريت بحران
10- مشاورين رئيس شورا و مديران رسانه اي منتخب شورا با تأ ييد وزير كشور
تبصره 1- يكي از معاونين وزارتخانه كه در حوزه اطلاع رساني و تعامل با رسانه ها صاحب تخصص و تجربه باشد توسط وزير كشور به رياست شورا منصوب خواهد شد.
تبصره 2-سخنگوي وزارت كشور به پيشنهاد شورا و تصويب مقام عالي وزارت مشخص مي گردد.
تبصره 3- در صورتي كه سخنگوي وزارت كشور غير از رئيس شوراي اطلاع رساني باشد به عنوان عضو ثابت در جلسات شورا شركت خواهد نمود.
تبصره 4- دبير شورابر عهده مدير كل روابط عمومي است .
تبصره5- حسب تصميم شورا كارگروههاي كارشناسي متشكل از اعضاء شورا در موضوعات خاص تشكيل و نتايج آن به شورا ارائه خواهد شد . تعيين دستور جلسه و وظايف كار گروه هاي ياد شده بر عهده رئيس شورا است .
تبصره 6- در موارد مقتضي با ابلاغ رئيس شورا از افراد حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع براي شركت در جلسات شورا و يا كارگروه هاي كارشناسي دعوت خواهد شد.
ماده3: وظايف شورا
1- سياستگذاري و تبيين خط مشي اطلاع رساني از عملكرد و دستاوردهاي حوزهاي مختلف وزارت كشور.
2- تعيين خط مشي ها و راهبردهاي لازم براي تبيين مأموريتها و توجيه افكار عمومي و تدوين و ترسيم جهت گيري جامع رسانه اي در جهت پاسخگويي به افكار عمومي و رسانه هاي گروهي مبتني بر عملكردها و وظايف خاص وزارت كشور.
تبصره – در موارديكه وزارت كشور مورد پرسش قرار گرفته و يا با اخبار مخرب و تشنج آفرين مواجه شود تعيين شيوه پاسخگويي و فرد پاسخگو در صلاحيت شورا خواهد بود.
3- ساماندهي گردش اطلاعات در زير مجموعه هاي وزارت كشور به نحوي كه نوع بهره دهي و سامانه ارتباطي هر زير مجموعه با شورا مشخص باشد . اين مهم از طريق تعامل با رابطين خبري كه براي هر حوزه تعريف مي گردد محقق مي شود.
4- نظرسنجي افكار عمومي توسط شورا و يا واگذتري اين ماموريت به مراجع معتبر ذيربط و تعيين خط مشي كلي نظرسنجي ها و نظارت بر نحوه انتشار نتايج آن در راستاي سياستهاي كلي اطلاع رساني وزارت كشور.
5- ايجاد تشكيلات متناظر در استانداريها و نظارت بر جريان اطلاع رساني شوراهاي استاني .
6- رئيس شورا و يا نماينده تام الاختيار او در جلسات خبري شوراي عالي امنيت ملي ، شوراي اطلاع رساني دولت ، شوراي امنيت كشور و ساير شوراهاي رسمي خبري و اطلاع رساني به نمايندگي از وزارت كشور شركت خواهد نمود .
7- تهيه و انتشار خبرنامه يا اشكال ديگري از اطلاع رساني حسب نياز يا بصورت ادواري براي استفاده خود شورا و يا به سفارش حوزه هاي وزارت كشور .
8- انجام هرگونه امور محوله در حيطه اطلاع رساني از سوي وزير كشور .
9- ارزيابي مستمر زيرمجموعه هاي وزارت كشور در تعامل و هماهنگي آنها با شورا و ارائه گزارش به وزير كشور .
ماده 4: دبيرخانه شورا
1- دبيرخانه شورا در حوزه روابط عمومي مستقر مي شود و مدير كل روابط عمومي بعنوان دبير شورا وظيفه هماهنگي و زمانبندي جلسات ، تنظيم صورتجلسه ها ، انجام مكاتبات و ارائه گزارشها ، ابلاغ و پيگيري مصوبات شورا ، ثبت و نگهداري كليه سوابق و اسناد ، تمهيد مقدمات برگزاري جلسه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني سخنگو ، ساماندهي جلسات ،كارگروه هاي كارشناسي ، پيگيري امر نظارت وارزيابي واحدهاي ذيربط از تعامل و همكاري و انجام هر نوع وظيفه اي كه توسط رئيس شورا به دبيرخانه محول گردد بر عهده دارد .
2- دبيرخانه موظف است پيش نيازهاي خبري جلسات شورا را از طريق زير تهيه و در اختيار شورا قرار دهد ( وروديها ) :
1-2 . اخبار رسانه ها و جرايد ، سايتهاي اينترتي وبلاگها توسط دفتر روابط عمومي .
2-2. اخبار مربوط به استانها ، شهرها و بخشهاي مختلف كشور از طريق معاونت اخبار و هماهنگي اطلاعات .
3-2. اخبار مربوط به ماموريتها و حوزه هاي كاري وزارتخانه و مجامعي كه وزارت كشور عضو آنهاست .
4-2. نتايج نظرسنجي ها و بررسي افكار عمومي و مطالب منتشره از تريبونهاي عمومي .
5-2. شبهات و سئوالات مطرح شده و مطالبي كه مستقيم يا غيرمستقيم به وزارت كشور يا نيروي انساني شاغل در آن مربوط مي شود .
6-2. اخبار و اطلاعات مردمي
7-2. ساير منايع
3- حيطه انتشار اخبار و اطلاع رساني براي تعامل با مردم و رسانه ها كه مسئوليت آن برعهده دبيرخانه شورا مي باشد عبارتند از :
1-3. نشستهاي خبري در قالب مصاحبه هاي راديو تلويزيوني يا نشستهاي مردمي .
2-3. اطلاع رساني از طريق مطبوعات و خبرگزاريها در زمانهاي خاص و يا بصورت ادواري .
3-3. مصاحبه و پاسخگويي مديران وزارت كشور حسب صلاحديد شورا.
4-3. انتشاراخبار از طريق پايگاه اطلاع رساني ، شبكه اينترنت و اينترانت وزارت كشور .
4- فراهم آوردن امكان تشكيل جلسات فوق العاده در موارد بحراني و يا هرزمان ديگر حسب دستور وزير كشور يا تقاضاي رئييس شورا از جمله وظايف دبيرخانه مي باشد .
5- اعضاي دبيرخانه متشكل از سه نفر كارشناس مي باشد . كارشناسان يادشده علاوه بر داشتن مهارت و تجربه در مقوله خبر بايد با حوزه هاي مختلف وزارت كشور آشناييي داشته باشند ، شورا مي تواند عنداللزوم نيروي مورد نياز ديگر را از ميان شاغلين و بازنشستگان حوزه هاي سياسي ، اجتماعي و امنيتي وزارت كشور انتخاب نمايد .
ماده 5 : رابطين خبري
1 – بالاترين مسئول هر حوزه كاري وزارتخانه يك فرد ذي صلاح را بعنوان رابط خبري آن حوزه يا دبيرخانه شورا منصوب و معرفي مي نمايد .
2- رابط خبري موظف است اخبار مربوط به حوزه كاري خود را به دبيرخانه شورا ارائه دهد . اين اخبار شامل وقايع ، تصميمات ، مراسم ، انتصابات ، گردش كار و عملياتي كه به نحوي جنبه خبري دارند مي باشد .
3- دبيرخانه حسب نياز با هماهنگي رئيس شورا جلسات توجيهي و يا آموزشي براي رابطين برگزار خواهد نمود .
ماده 6 : شوراي استان
1- در هراستان شوراي متناظر با شوراي مركزي وزارت كشور در استانداري تشكيل مي گردد.
2- استاندار يكي از معاونين ترجيحاً معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي خود را كه داراي سابقه يا توان اطلاع رساني لازم باشد بعنوان رئيس شوراي استان منصوب مي نمايد .
3- مدير روابط عمومي استانداري دبير شوراي استان بوده و موظف است با بكارگيري بهينه ظرفيت روابط عمومي امور شوراي استان را پيگيري و اداره نمايد .
4- ساز و كار شوراي استان و وظايف آن مشابه شوراي وزارت خانه بوده و مي تواند در صورت نياز با هماهنگي شوراي وزارت كشور در سطح ملي نيز اطلاع رساني نمايد .
5- در صورت ضرورت همايش دبيران شوراهاي استاني سراسر كشور به منظور تبادل نظر و هماهنگ سازي فعاليت آنان توسط شوراي وزارت كشور برگزار مي شود .
تبليغ ها
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.

تحت نظارت وف بومی