شنبه 26 آبان 1397  
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص حق بهره برداری اراضی واقع درشهرستان لامرداستان فارس
     
 
گزيده ها
شورایعالی شهرسازی و معماری
ابلاغ تضمين نامه دولت در خصوص پرداخت مانده مطالبات و هزينه هاي متعلقه به تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان استانهاي گلستان،گيلان و خراسان شمالي و خراسان رضوي
ابلاغ تضمين نامه دولت در خصوص پرداخت مانده مطالبات و هزينه هاي متعلقه به تسهيلات اعطايي به خسارت ديدگان استانهاي مازندران،گلستان،گيلان و آذربايجان شرقي
ابلاغ تضمين نامه دولت در مورد تسهيلات اعطايي به زلزله زدگان استان چهارمحال وبختياري
تصويب نامه در مورد هزينه هاي بخش هاي غيردولتي براي تامين خدمات و فضاهاي عمومي ...موضوع قانون حمايت ازاحياو بهسازي ونوسازي بافت هاي فرسوده وناكارامدشهري
تصميم نماينده ويژه رئيس جمهور درخصوص اختلاف هاي ناشي ازاجرا يا تفسيرقراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي باپيمانكاران ومشاوران
تصويب نامه درخصوص احداث پروژه هاي عمراني بخش راه وترابري ازطريق مشاركت بانكهاوسايرمنابع مالي وپولي كشور
تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه توسعه بخش كشاورزي
مصوبه هيات وزيران در خصوص ميزان ارتفاع مجاز ساختمان ها و امتداد امواج راديويي و مراكز مخابراتي زير ساخت كشور
تصويب‌نامه در خصوص محاسبه بهاي اراضي، ساختمان‌ها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي در شهرداريهاي شهرهاي مشمول ماده _2_ قانون نوسازي و عمران شهري
بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده
قانون پيش فروش ساختمان
‌قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب1372
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه يافته
تصويب‌نامه درخصوص الگوي مصرف آب در مصارف مختلف
بيشتر
 
     
 

تحت نظارت وف بومی