ن
هيأت وزيران تصويب كرد ؛ ايجاد فرمانداري ويژه در شهرستان هاي نجف آباد و ميانه با تصويب هيأت وزيران ، فرمانداري ويژه در شهرستان هاي نجف آباد از استان اصفهان و ميانه از استان آذربايجان شرقي ايجاد مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ با تصويب هيأت وزيران ، فرمانداري ويژه در شهرستان هاي نجف آباد از استان اصفهان و ميانه از استان آذربايجان شرقي ايجاد مي شود.
بنابراين گزارش ؛ هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، وزارت كشور را مكلف به داير كردن فرمانداري ويژه در شهرستانهاي نجف آباد و ميانه كرد.
اين مصوبه را محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ كرده است.
گفتني است ؛ مصوبه هيأت وزيران پس از ارجاع وزارت كشور ، از سوي معاون سياسي اين وزارتخانه براي اجرا به استانداران اصفهان و آذربايجان شرقي ابلاغ شده است . /ه‍
بيشتر

تحت نظارت وف بومی