وزارت کشور
وزارت کشور
وزارت کشور
جمعه 28 دي 1397   18:41:49
صفحه اصلی
پست الکترونیکی
نقشه سایت
منو
درباره ما

                       شرح وظايف اداره كل پدافند غير عامل

1

تهيه و تدوين برنامه هاي ساليانه و پنج ساله پدافند غير عامل دستگاه ها.

2

آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل در دستگاه در سطح مختلف (ستاد واحدهاي استاني و شهرستاني.)

3

شناسايي وطبقه بندي زيرساخت هاي دستگاه ها و به روزرساني آنها با توجه به پويا بودن تهديدات .

4

تهيه برآورد رزمايش هاي تخصصي دستگاه و پيگيري اجراي آن با هماهنگي سازمان پدافند غير عامل كشور .

5

تهيه برآورد تهديدات تخصصي دستگاه در حوزه هاي مختلف و به روز رساني آنها.

6

تهيه آسيب پذيري حوزه هاي مختلف دستگاه و پيگيري اجراي آن با هماهنگي سازمان پدافند غير عامل كشور.

7

تهيه آسيب پذيري حوزه هاي مختلف دستگاه و طراحي اقدامات پدافند غير عامل براي كاهش آنها.

8

حفظ و مراقبت از اطلاعات و طرح هاي طبقه بندي پدافند غير عامل در دستگاه .

9

نظارت بر اجراي طرح هاي پدافند غير عامل دستگاه .

10

پيگيري و دريافت گزارش هاي مرحله اي مشاورين طرح هاي پدافند غير عامل دستگاه .

11

برقراري جلسات و ارئه گزارش پيشرفت پروژه هاي طراحي هاي پدافند غير عامل و ارسال گزارش به سازمان پدافند غير عامل .

12

برآورد اعتبارات مورد نياز طرح هاي پدافند غير عامل و ارائه به مراجع ذيربط براي پيش بيني در بودجه سنواتي دستگاه .

13

بررسي مقدماتي طرح هاي پدافند غير عامل دستگاه و ارائه به سازمان پدافند غير عامل.

14

تهيه طرح جامع مديريت پدافند غير عامل دستگاه و سازماندهي نيروي انساني دستگاه دراين طرح با هماهنگي سازمان مديريت بحران .

15

پيگيري تصويت اعتبارات مورد نياز طرح هاي پدافند غير عامل و واگذاري آن از مراجع مربوطه (دستگاه اجرايي_ سازمان پدافند غير عامل).

16

استفاده از ظرفيت هاي بسيجيان متخصص دستگاه برا ي اقدامات پدافند غير عامل در دستگاه (مديريت بحران- نظارت بر اجراي طرحهاي پدافند غير عامل).

17

ارائه  گزارش عملكرد ساليانه به سازمان پدافند غير عامل .

18

عقد قرارداد با مشاورين از طريق مجاري ذيربط در دستگاه براي طرح هاي پدافند غير عامل .

19

تشكيل جلسات كميته پدافند غير عامل در پيگيري مصوبات آن.

20

هماهنگي با استانداري ها براي اجراي طرح هاي پدافند غير عامل با طبقه بندي مهم در سطح كشور.

 

نظر سنجی وپیشنهادات
Copyright © 2010   Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's -  All rights reserved.

تحت نظارت وف بومی