شنبه 24 آذر 1397   22:09:32
اعضای ستاد انتخابات کشور

علی پورعلی مطلق- عضو و دبیر ستاد انتخابات کشور


مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور


تاریخ و محل تولد: 1340- گیلان

تحصیلات: کارشناسی

سوابق: رئیس اداره امور استانها -معاون اداره کل سیاسی -مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور


تحت نظارت وف بومی