پنجشنبه 15 خرداد
1398/11/29
اسامی و مشخصات نامزدهای نهایی انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

اسامی و مشخصات نامزدهای نهایی انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

حوزه انتخابیه استان تهران:
ردیفنامنام خانوادگیفرزند
1عباسعلیاختریمحمد حسین
2سید محمد علیامینعلینقی
3حمیدحوالی شهریاریعزیزاله
4محمد علیخزاییلیعبداله
5علیرازینیمحمود آقا
6علیرحمانی فردمحمد
7حسینردائیجمال
8حسینعلیسعدیمحمد سعید
9سید صادقمحمدی جزه ئیسید حسین علی
10غلامرضامصباحی مقدماسمعیل
11حسنممدوحیمحمد حسین
12سید محمد سجادموسوی دارامرودیسید علی مراد
13سید احمدموسوی وادقانیسید علی
14علیمومن پورعباس
15غلام عباسهاشمیعلی

 
حوزه انتخابیه استان خراسان رضوی:
ردیفنامنام خانوادگیفرزند
1عباسشاه رفعتیمحمد علی
2علیقربانیحسین
3مرتضیمروی سماورچیعلی اکبر
4تقیمصباحمرحوم باقر
5غلامرضامغیسهرجبعلی

 
حوزه انتخابیه استان خراسان شمالی:
ردیفنامنام خانوادگیفرزند
1سعیدرجایی اربابیحسین
2یاسرسعادتیمحمد
3غلامرضافیاضیاسداله
4علیمحمدیغلامعلی
5منصورمظاهری کرونیمحمد

 
حوزه انتخابیه استان فارس:
ردیفنامنام خانوادگیفرزند
1لطف الهدژکامهادی
2مصطفیمنتظریمحمد مهدی

        
حوزه انتخابیه استان قم:
ردیفنامنام خانوادگیفرزند
1رضاپورصدقی الانقاصغر
2محمدیزدیحاج شیخ علی

 
 
                                          ستاد انتخابات کشور
 


شناسه خبر : 133609
امتیاز شما برای این خبر: