شنبه 15 آذر

فراخوان طرح های پژوهشی

 
 
گروه مطالعاتی مربوطه عنوان شماره فایل پیوست
گروه توسعه و عمران مطالعه وتدوين راهبردها و برنامه هاي عملياتي نظام آماري وزارت كشور در راستاي تهيه برنامه گذار از نظام آماري سنتي به نظام آماري نوين با رويكرد ثبتي شماره یک
تحليل و ارائه مدل جامع و يكپارچه مديريت مبتني بر عملكرد در وزارت كشور شماره دو
مطالعه ، شناخت و ارايه بهترين ابزار مناسب مديريت و بهبود فرايندها و خدمات ستاد و صف وزارت كشور شماره سه
گروه امنيتي نظریه امنیت داخلی و شاخص های آن
 
شماره چهار
   گروه اجتماعي موانع ارتقای مدیریتی زنان در کلیه رده های وزارت کشور شماره پنج
بررسی توانمندسازی زنان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شماره شش
مطالعه کیفیت زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان بازنشسته  صف و ستاد وزارت كشور شماره هفت
تحليل علل و پیامد های اجتماعي- فرهنگي ازدواج  زود هنگام دختران (کودک همسری)  در ايران شماره هشت
بررسي مقايسه اي مشاركت زنان در امور سياسي، اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگي و علمي در ايران و ساير كشورها ( كشورهاي همسايه ، منطقه خاور ميانه-  كشورهاي درحال توسعه  و توسعه يافته) شماره نه
گروه سیاسی بررسی تاثیر بومی گزینی فرمانداران در رضایتمندی شهروندان شماره ده
معاونت آموزش تاسيس نظام جامع آموزش وزارت كشور                                   شماره یازده
معاونت توسعه و برنامه ریزی مرکز شناسایی شاخص ها و مولفه های لازم جهت مستند سازی تجارب استانها در بحران سیل جاری با تاکید بر استانهای سیل زده شماره دوازده
تلفن تماس معاونتها وروسای گروههای مطالعاتی گروه اجتماعی و فرهنگی (خانم دکتر گودرزی) - 26655118
گروه سیاسی  (آقای بهرامی) - 26655769
گروه امنیتی (آقای احمدی) -26655951
گروه توسعه و عمران (آقای مهندس قادری) -26655576
معاونت آموزش (آقای محمد نژاد )-26655070
معاونت توسعه و برنامه ریزی (آقای مهندس براتی)- 26655008
دبیرخانه شورای پژوهش(خانم دکتر آئینی)-26655118