چهارشنبه 07 آبان

انتخابات سال 98

اخبار مهم:

اطلاعيه شماره 48 ستاد انتخابات کشور/ نحوه اخذ رأي و بررسي مدارك در شعب سيار هيچگونه تفاوتي با شعب اخذ رأي ثابت ندارد/ متولدين21-06-1381و ما قبل از آن مي توانند در انتخابات شركت نمايند

اطلاعيه شماره 48 ستاد انتخابات کشور/ نحوه اخذ رأي و بررسي مدارك در شعب سيار هيچگونه تفاوتي با شعب اخذ رأي ثابت ندارد/ متولدين21-06-1381و ما قبل از آن مي توانند در انتخابات شركت نمايند

بر اساس اطلاعيه شماره ۴8 ستاد انتخابات کشور؛ نحوه اخذ رأي و بررسي مدارك در شعب سيار هيچگونه تفاوتي با شعب اخذ رأي ثابت ندارد.
1399/06/21

مهمترین عناوین

اخبار برگزیده