سه شنبه 17 تیر

برنامه ثبت پرسشنامه انتخابات

برنامه ثبت پرسشنامه انتخابات


.ثبت اطلاعات در این نرم‌افزار به هیچ عنوان به منزله‌ی ثبت نام نهایی نمی‌باشد و باید برای تکمیل ثبت نام به مرکز حوزه مورد درخواست یا ستاد در زمان قانونی مراجعه گردد