کد امنیتی:
= 7 + 5
در صورت منفی بودن عدد، وارد نمودن علامت منفی الزامی می باشد.