شنبه 15 آذر

مناقصه ها و مزایده ها

 مزايده ومناقصه


سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق ساختمان مرکزی وزارت کشور ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

طراحی، اخذ تائیدیه، تولید، تست، حمل، راه اندازی، تحویل، آموزش، خدمات دوران گارانتی و تامین ابزار ویژه630  دستگاه واگن برای خطوط متروی تهران

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشوردر چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/83 مجلس شورای اسلامی و مطابق با آئین‌نامه اجرایی بند ج ماده 12 به شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 16/07/1385 هیات محترم وزیران و بر اساس مصوبه شماره 708653  مورخ 10/06/1395شورای اقتصاد در نظر دارد "طراحی، اخذ تائیدیه، تولید، تست، حمل، راه اندازی، تحویل، آموزش، خدمات دوران گارانتی و تامین ابزار ویژه، با در نظر گرفتن الزامات قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و ساخت داخل و با تامین مالی منابع خارجی630 دستگاه واگن برای خطوط متروی تهران" را از طریق برگزاری مناقصه بین المللی از مشارکت شرکتهای سازنده واگن متروی ذیصلاح داخلی و خارجی تدارک نماید. به این منظور از تمامی شرکت‌هایی که دارای سوابق کاری مرتبط می باشند، دعوت بعمل می‌آید تا نسبت به تهیه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی تأمین کنندگان اقدام نمایند.
“designing, homologation, producing, testing, shipping, commissioning, delivering, training, guaranty/warranty services and special tools of 630 metro cars for Tehran metro lines
Iran Municipalities and RuralOrganizationby referring to the Tenders’ law approved by Iranian Parliament dated 17/11/1383, and in accordance with note “3” of Article 12 of Executive Regulation No. H-33560T/84136 dated 16/07/1385 and based on Economic Council resolution No. 708653 dated 10/06/1395 intends to procure “designing, homologation, producing, testing, shipping, commissioning, delivering, training, guaranty/warranty services and special tools of630 metro cars for Tehran metro lines” considering Iranian law for maximum utilization of local technical, engineering and production capabilities by inviting eligible domestic and foreign metro car manufacturers consortium, who can arrange finance to participate in a Tender. For this purpose, hereby all domestic and foreign companies which have relevant experiences and references are invited to obtain Suppliers’ Qualification Assessment Documents. 
وزارت کشور در نظر دارد مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی خود را .......

مزایده مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی
وزارت کشور در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید بست پلمپ خود را .......


مناقصه عمومی دو مرحله ای بست پلمپ صندوق های اخذ رأی انتخابات 96
وزارت کشور درنظر دارد واگذاری بخشی از امور خدماتی خود را ........

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدماتی پشتیبانی ستادهای مستقر در وزارت کشور95
وزارت کشور در نظر دارد نگهداری، پشتیبانی، بروز رسانی و.......

مناقصه عمومی دو مرحله ای ( نگهداری ، پشتیبانی، بروز رسانی، مشاوره ، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه، امنیت و سخت افزار)
وزارت کشور در نظر دارد تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای همایشها و .....

مناقصه یک مرحله ای تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذای همایشها ستاد مرکزی وزارت کشور 95
وزارت کشور در نظر دارد واگذاری تامین خودرو خود را از طریق .......

مناقصه یک مرحله ای واگذاری تامین خودرو جهت عملیات سرویس دهی درون شهری برون شهری
وزارت کشور در نظر دارد تهیه، حمل، نصب و راه اندازی،آموزش، خدمات پس از فروش و ارتقاءسامانه نظارت تصویری خود را از .......

مناقصه دو مرحله ای سامانه نظارت تصویری
وزارت کشور در نظر دارد مناقصه خرید سرور و تجهیزات خود را .....

مناقصه یک مرحله ای خرید سرور و تجهیزات وزارت کشور94
وزارت کشور در نظر دارد یه دستگاه دیزل ژنراتور با مشخصات ......

مناقصه دو مرحله ای خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور
وزارت کشور در نظر دارد واگذاری امور خدماتی و نگهبانی ستاد انتخابات خود را ......

مناقصه واگذاری امور خدماتی و نگهبانی  ستاد انتخابات
مناقصه صندوق اخذ رای انتخابات تجدید و به تاریخ 14/7/94 موکول گردید
وزارت کشور در نظر دارد خودرو های هامر مازاد نیاز خود را ........

مزایده خودرو هامر
وزارت کشور در نظر دارد مناقصه یک مرحله ای صندوق اخذ رأی انتخابات خود را....

مناقصه صندوق اخذ رأی
وزارت کشور در نظر دارد مناقصه یک مرحله ای بست پلمپ صندوق اخذ رأی انتخابات خود را .....

مناقصه یک مرحله ای بست پلمپ
وزارت کشور در نظر دارد مناقصه تعداد 000/60 عدد چاپ بنر خور را ......

مناقصه یک مرحله ای چاپ بنر

وزارت کشور در نظر دارد مناقصه یک مرحله ای تهیه و تحویل مهر ژلاتینی خور را .....

مناقصه یک مرحله ای تهیه و تحویل مهر ژلاتینی به همراه پایه


مناقصه و مزايده