پنجشنبه 10 مهر

اخبار مهم:

 

باسمه تعالی

استناد قانونی


 

مطابق با بند ۲ ماده ۹ تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، شهروندان حق دارند تا سیاست ها،فرآیندها،تصمیمات و اقدامات را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز نمایند.

متن راهبرد:

وزارت کشور پیش نویس مصوبات و مقررات صادره خود اعم از بخشنامه ها،آیین نامه ها،دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مرتبط با خدمات دستگاه به عموم مردم و حوزه کسب و کار را پیش از ابلاغ فاقد طبقه بندیاز طریق درگاه الکترونیک خود در معرض اظهارنظر عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به بررسی و در صورت نیاز اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

                                                                                                                   جواد ناصریان

                                                                                                                 معاون توسعه مدیریت و منابع