منو

اخبار
اطلاعیه مهم
1397/2/19 چهارشنبه معاونت مشارکتهای اجتماعی سازمان اجتماعی کشور اطلاعیه هیات نظارت کشور درخصوص ابطال پروانه فعالیت تعدادی سازمانهای مردم نهاد  
بسمه  تعالی
فوری فوری
{{ اطلاعیه هیات نظارت  کشور در مورد ابطال پروانه فعالیت تعداد  8  سازمان مردم نهاد }}

با عنایت به ابطال پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد مشروحه ی ذیل از سوی مراجع صالح قضایی، فهرست مذکور جهت اطلاع عموم اعلام می شود .
لازم به ذکر است هرگونه فعالیت موسسات ذیل از تاریخ ابطال پروانه فعالیت ، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف محسوب      می گردد .
  1. "انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور" -طبق رای صادره از  شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 13/12/93
  2. " بنیان حمایت از نخبگان ایران" - طبق رای صادره از  شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 27/4/91
  3. " موسسه  حمایت از زنان انثی یار" - طبق رای صادره از  شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 10/9/92
  4. " جامعه حمایت از بیماران ام اس ایران "- طبق رای صادره از  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی قضائی شهید بهشتی تهران مورخ 3/3/96
  5. " بنیاد غیر دولتی مبارزه با  قاچاق کالا و ارز" - طبق رای صادره از  شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی قضائی شهید بهشتی تهران مورخ30/2/96
  6. " خانه ایرانیان خارج از کشور"- طبق رای صادره از  شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی قضائی شهید بهشتی تهران مورخ 19/7/94
  7. " انجمن رزمگاه کماندو ایران"- طبق رای صادره از  شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران مورخ 30/9/92
  8. " انجمن امداد و نجات ایران"- طبق رای صادره از  شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی قضائی شهید بهشتی تهران مورخ26/6/90
دبیرخانه هیات نظارت کشور
تلفن: 84867377
بيشتر

تحت نظارت وف بومی