تماس ها
شنبه 19 تير 1395 دسترسی به پارکینگ عمومی
نشاني: پارکینگ طبقاتی لاله( خیابان دکتر فاطمی- روبروی پارک لاله) - خیابان فاطمی به سمت شرق- نرسیده به میدان جهاد - وزارت کشور
بيشتر

تحت نظارت وف بومی