قوانین ومقررات
شنبه 6 آذر 1395 دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات
بيشتر
نسخه قابل چاپ

تحت نظارت وف بومی