اداره كل امور زنان و خانواده وزارت كشور
پنجشنبه 7 مرداد 1389 اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن مصوب 7/4/1384 خانواده از ابتداي تاريخ تاكنون در بين تمامي جوامع بشري، به عنوان اصلي‌ترين نهاد اجتماعي؛ زيربناي جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاريخ بشر بوده است، پرداختن به اين بناي مقدس و بنيادين و حمايت و هدايت آن به جايگاه واقعي و متعالي‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انساني و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حيات حقيقي و سقوط به ورطه هلاكت و ضلالت بوده است.
اسلام به عنوان مكتبي انسان‌ساز بيشترين عنايت را به تكريم، تنزيه و تعالي خانواده دارد و اين نهاد مقدس را كانون تربيت و مهد مودت و رحمت مي‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انساني را منوط به صلاح و فساد اين بنا مي‌داند و هدف از تشكيل خانواده را تأمين نيازهاي مادي، عاطفي و معنوي انسان از جمله دستيابي به سكون و آرامش برمي‌شمارد. دستيابي به اين اهداف والاي مكتب اسلام و حفظ و حراست دقيق و مستمر از آن، نيازمند توجه جدي به خانواده و پياده ‌كردن قوانين مربوط به آن در اسلام است و ضروري است كليه برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌ها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحيدي و در راستاي تعالي و مصالح خانواده باشد.
شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبني بر «سياستگذاري و برنامه‌ريزي جهت تقويت نهاد مقدس خانواده بر مبناي آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامـي » و نيز با بهره‌گيري از قرآن و سنت، قانون اساسي و ديگر قوانين جاري در نظام اسلامي ايران و رهنمودها و فرمايشات حضرت امام خميني (ره) و بيانات روشنگرانه مقام معظم رهبري در مورد خانواده، اقدام به تهيه سياست‌هاي تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده نموده است.
تعريف خانواده:
خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق نسب يا سبب و رضاع با يكديگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي به نام خانواده زندگي مي‌كنند.
اصول و مباني:
1ـ نظام زوجيت از اركان عالم خلقت و از آيات و نشانه هاي الهي است و وحدت زن و مرد در ابعاد انساني و اختلاف آنها در بعد بشري از شاهكارهاي خلقت و موجب تداوم و تكامل حيات آنان مي‌باشد؛
2ـ زن و مرد بر اساس حكمت الهي با لحاظ تفاوت‌هاي طبيعي آنها بايد از حقوق انساني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عادلانه برخوردار شوند؛
3ـ خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است، قوانين و مقررات و برنامه‌هاي كشور بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، حمايت و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد؛
4ـ نتايج ازدواج ايجاد مؤدت، رحمت و آرامش ميان زن و شوهر است و با تكريم و احسان توسط فرزندان و رحمت و تربيت توسط والدين تداوم و تكامل مي يابد؛
5ـ اعضاي خانواده بويژه والدين نسبت به حفظ حرمت و صيانت خانواده از آفات و آسيب‌ها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختي و رفتاري جهت هدايت آنها در مسير الي الله و حصول به حيات طيبه مسئول مي‌باشند؛
6ـ تربيت و عواطف اجتماعي به عنوان مهمترين ويژگي‌هاي نظام انساني از خانواده نشأت مي‌گيرد و توجه به نقش محوري زن به عنوان محور عاطفه و تربيت و نقش محوري مرد در امر تربيت و تأمين معيشت و اداره زندگي، امري ضروري است.
اهداف :
1ـ تحقق ديدگاه اسلام در خصوص اهميت جايگاه، منزلت و كاركردهاي خانواده در نظام اسلامي؛
2ـ حمايت از تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن؛
3ـ ارتقاء سطح فرهنگي و تربيتي اعضاي خانواده به منظور ايفاي نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگي جامعه؛
4ـ همگرايي و هماهنگي در كليه سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعيت تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده؛
5ـ آگاهي افراد خانواده نسبت به حقوق و وظايف يكديگر و زدودن نگرش‌هاي غلط جامعه؛
6ـ گسترش و تعميق ارزش‌هاي اصيل اسلامي در خانواده براي تربيت نسل سالم، با ايمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛
7ـ ايمن سازي خانواده از آسيب و بحران‌هاي اجتماعي و حمايت از خانواده‌هاي آسيب‌ديده؛
هدف اول:
تحقق ديدگاه اسلام در خصوص اهميت جايگاه، منزلت و كاركردهاي خانواده در نظام اسلامي
راهبردها:
1- ترسيم الگوي خانواده متعادل و تبيين ويژگيهاي الگويي خانواده آرماني در اسلام ؛
2- تحكيم مباني اعتقادي خانواده و تواناسازي آن در ابعاد شناختي و اخلاقي جهت هدايت خانواده در مسير الهي و تقويت فرهنگ اسلامي؛
3- توسعه آگاهي‌هاي جامعه و اعضاي خانواده نسبت به اهميت، كاركردها و تأثير آن بر بنيانهاي شخصيت فرزندان و توسعه انساني جوامع به عنوان عامل مهم انتقال فرهنگ و ارزشها؛
4- ارتقاي امنيت و تأمين نيازهاي مادي، معنوي و مصونيت بخشي خانواده در ابعاد فرهنگي، رواني، اقتصادي و اجتماعي؛
5- تأمين نيازهاي مادي، معنوي، عاطفي فرزندان در خانواده به منظور افزايش احساس تعلق اعضاي خانواده به يكديگر؛
6- تأمين و ارتقاء سلامت روحي، جسمي، اجتماعي زنان در مراحل مختلف زندگي و ايجاد تسهيلات مورد نياز و ارائه خدمات مناسب در اين مراحل (دوران بارداري، تغذيه، نوع كار، حضانت كودك و….)؛
7- تقويت شخصيت و جايگاه واقعي زن و مرد به عنوان پدر، مادر و همسر و توجه به نقش اساسي آنها در توسعه انساني و تربيت نسل بالنده در خانواده ؛
8- توسعه آگاهي زنان و اعضاي خانواده در خصوص ايجاد الگوي صحيح اقتصادي و تنظيم درآمدها و هزينه‌هاي خانواده و تأثير آن بر اقتصاد كشور .
سياستهاي اجرايي:
- معرفي و ارائه الگو از زنان و مردان موفق جامعه، با لحاظ موفقيت آنها در نقش مادري، پدري و همسري؛
- تكريم و تجليل از خانواده‌هاي ايثارگر انقلاب اعم از شهدا، جانبازان، اسرا و تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان؛
- تكريم و بزرگداشت خانواده از طريق تخصيص ايامي از سال به خانواده و معرفي خانواده‌هاي نمونه؛
- هدايت زنان در پذيرفتن نقش‌هاي اجتماعي هماهنگ با نقش مادري و همسري به منظور ارج‌گذاري و كارآمدسازي فعاليت‌هاي خانوادگي؛
- ترسيم كاركردهاي زيستي، تربيتي، رواني و عاطفي خانواده به عنوان مهمترين بستر رشد فرهنگي جامعه از طريق رسانه‌ها و كتب درسي؛
- بازنمايي روحيه همكاري و وفاداري متقابل زن و مرد در زندگي مشترك و بحران‌هاي خانوادگي و پرهيز از ترويج روحيه مردستيزي و يا زن‌ستيزي در برنامه‌ها ؛
- بازنمايي ضرورت توجه والدين نسبت به تخصيص زمان كافي جهت تربيت فرزندان و تأمين نيازهاي عاطفي آنان و بيان پيامدهاي بي‌توجهي به اين امر ؛
- آگاهي بخشي زنان در خصوص تأثير تغذيه مناسب، ورزش و رعايت بهداشت و تأمين سلامت جسمي و نشاط روحي و برنامه‌ريزي دولت جهت تأمين آنها؛
- ايجاد روحيه پس‌انداز و آينده نگري در خانواده بر محور قناعت و ايجاد مراكز مناسب جهت انجام فعاليت‌هاي توليدي و خود اشتغالي در كنار وظائف خانه‌داري جهت كمك به اقتصاد خانواده
هدف دوم:
حمايت از تشكيل، تحكيم و تعالي نهاد خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن.
راهبردها:
1- تسهيل در امر ازدواج به عنوان پيمان الهي و تشويق جوانان به تشكيل خانواده همراه با تعديل توقعات و كاهش تشريفات و تأثير آن بر صيانت نفس و سلامت فرد و جامعه؛
2- توسعه آگاهي‌هاي جوانان درخصوص نقش تناسب اعتقادي و فرهنگي زوجين در ايجاد تفاهم و تحكيم خانواده و روش‌ها و معيارهاي شرعي انتخاب همسر؛
3- توسعه نقش سازنده، هدايتي و حمايتي والدين در امر ازدواج جوانان و حفظ تناسب فرهنگي خانواده‌ها؛
4- توسعه و جهت‌دهي نظام آموزشي با توجه به نقش‌ها و ويژگي‌هاي مشترك و اختصاصي زنان و مردان و توانمند كردن دختران جهت ايفاي نقش مادري و همسري و پسران جهت ايفاي نقش پدري و آموزش روابط حقوقي آنها به يكديگر؛
5- توسعه آگاهي‌هاي زوجين نسبت به تأثير روابط جنسي سالم در تقويت پيوندهاي عاطفي، نشاط روحي و افزايش رضايت‌مندي آنان از زندگي و اختصاص علائق زوجيت به همسر قانوني؛
6- افزايش آگاهي‌هاي زوجين در زمينه حقوق و تكاليف يكديگر، احكام زناشويي و تنظيم خانواده، تلطيف روابط حقوقي توأم با حسن خلق و معاشرت ؛
7- اصلاح الگوي مشاركت و نقشهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي زنان متناسب با نقش‌هاي خانوادگي آنان با حفظ ارزش‌ها و منزلت زن؛
8- تقويت اخلاق، معنويت، محبت و صميميت در روابط اعضاي خانواده ؛
9- اتخاذ تدابير مناسب جهت اصلاح قوانين و ساختارهاي حقوقي، اقتصادي و فرهنگي براي پيشگيري از وقوع طلاق ؛
10- اتخاذ تدابير مناسب جهت پيشگيري از اعمال هرگونه خشونت عليه اعضاي خانواده ؛
سياستهاي اجرايي:
- حمايت از ايجاد تشكلهاي غيردولتي و مردمي با محوريت مؤسسات و شخصيت‌هاي علمي و مذهبي و استفاده از مشاركت زنان در راستاي حمايت از تشكيل خانواده در اين تشكلها؛
- انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغي در امر آسان‌سازي ازدواج با رويكرد فرهنگي، با مشاركت كليه دستگاههاي تبليغي و فرهنگي كشور و نمايش معايب زندگي در تجرد و تنهايي؛
- ايجاد تسهيلات لازم جهت حمايت مادي و معنوي خصوصاً از خانواده‌هاي جوان در دوران تحصيل و سربازي؛
- تقويت مشاركت خانواده‌ها و اقدام در تأمين نيازهاي اقتصادي و مادي زوج‌هاي جوان به هنگام ازدواج؛
- ترويج ديدگاه‌هاي صحيح اجتماع در خصوص تقليل هزينه‌هاي ازدواج از قبيل جهيزيه سبك، مهريه متناسب و كاهش هزينه‌هاي جشن ازدواج و پرهيز از تحميل هزينه‌هاي سنگين؛
- توسعه مراكز رسمي آموزشي و مشاوره خانواده قبل و بعد از ازدواج با حمايتهاي دولت؛
- تواناسازي اعضاي خانواده از طريق كسب مهارت‌هاي لازم، به منظور تأمين نيازهاي اساسي خانواده از طريق نظام آموزش رسمي و فرهنگ عمومي؛
- فرهنگسازي و آموزش درخصوص گسترش فرهنگ عفاف و پاي‌بنديهاي اخلاقي به منظور تحكيم بنيان خانواده و جلوگيري از بروز ‌ناهنجاري‌هاي اجتماعي؛
- پيشگيري از مفاسد اخلاقي و اجتماعي و مبارزه قانوني با عوامل اصلي مفسده‌انگيز به منظور حفظ كيان خانواده؛
- ايجاد و توسعه مراكز امداد و ارشاد در كنار دادگاه‌هاي خانواده و تقويت آنها؛
- بازنمايي متناسب از نقش‌هاي متنوع و كارآمد زنان در ايجاد نگرش متعادل بين نقش‌ها و مسئوليت‌هاي خانوادگي و اجتماعي آنان؛
- تشويق و ترغيب خانواده‌ها به داوري خويشان و ارائه مشاوره به آنان در اختلافات خانوادگي و ارائه الگوهاي قضاوت بي‌طرفانه در بين زوجين؛
- افزايش و تقويت مراكز مشاوره ژنتيك و بيماري‌هاي خطرناك و انجام آزمايش‌هاي پزشكي قبل از ازدواج جهت اطلاع از وضعيت جسماني و رواني زوجين؛
- برخورد قاطعانه دستگاه انتظامي و قضايي با بزهكاران و عوامل اصلي جرم‌زا به عنوان تهديد كننده استحكام خانواده؛
- ارزيابي و بازنگري قوانين موجود و تدوين قوانين حمايتي لازم و اتخاذ تدابير مناسب جهت نظارت بر حسن اجراي قوانين جهت تحكيم بنيان خانواده؛
- شناساندن عوارض و پيامدهاي منفي ناشي از طلاق به زوجين و تأكيد بر تشكيل خانواده در مور زنان بيوه و بي‌سرپرست؛
هدف سوم:
ارتقاي سطح فرهنگي و تربيتي اعضاي خانواده به منظور ايفاي نقش آن در سلامت و بهبود فرهنگي جامعه
راهبردها:
1- تبيين نگاه نظام مند دين درخصوص جايگاه زن در خانواده و تأكيد بر ارتقاء نقش زن در تربيت و فرهنگسازي و استحكام و پويايي خانواده و اجتماع؛
2- هماهنگي و توسعه كمي و كيفي فعاليتها و توليدات كليه نهادهاي فرهنگي و گروههاي مرجع به منظور ارتقاي جايگاه و نقش خانواده ؛
3- توسعه تحقيقات در خصوص مسائل و مشكلات خانواده و كاركردهاي آن و انعكاس يافته‌هاي آن به جامعه، مسئولين و برنامه‌ريزان كشور ؛
4- توسعه آگاهي‌هاي خانواده جهت حفظ حرمت اعضاي خانواده بويژه سرپرستي، نگهداري و تأمين معاش پدر و مادر ناتوان و از كار افتاده؛
5- توسعه و ترويج وجوه مثبت آداب و سنن ملي و محلي در ارتباط با خانواده به منظور ارتقاء فرهنگ خانواده و جامعه؛
6- توسعه فرهنگ ساده زيستي، قناعت، خوداتكايي، توليد و ارائه الگوي مناسب مصرف به منظور تصحيح فرهنگ اقتصادي خانواده ؛
سياستهاي اجرايي:
- آموزش زنان و مردان درخصوص اهميت نقش آنان در تربيت فرزندان متناسب با مقتضيات زمان و مراحل مختلف رشد آنان؛
- بررسي الگوهاي ارائه شده از زنان و خانواده در انواع فيلم‌هاي سينمايي، مطبوعات، كتب و ساير رسانه‌ها و ميزان تأثير آنها در افزايش ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت اصلاح گروههاي مرجع؛
- بررسي و شناخت مسائل و مشكلات فرهنگي، حقوقي و اقتصادي اعضاي خانواده ؛
- بازنمايي و ريشه‌يابي صحيح و اصولي علل گسست فرهنگي بين نسل‌ها از طريق تحقيقات جامع ملي و استفاده از يافته‌هاي تحقيقات به ويژه در توليدات فرهنگي و هنري؛
- تبيين و احياي فرهنگ احترام به پدر و مادر و قدرشناسي و حمايت از آنها همراه با حفظ كرامت سالمندان در برنامه‌هاي رسانه‌ها؛
- تأمين امكانات لازم جهت بهره‌برداري بهينه از اوقات فراغت و ارتقاء فرهنگي اعضاي خانواده؛
- كاهش تبليغات تجاري و مصرفي رسانه‌ها به منظور جلوگيري از ترويج روحيه مصرف‌گرايي؛
- تشويق زنان به استفاده بهينه از دارايي و اندوخته شخصي در چرخه اقتصادي خانواده و كشور؛
هدف چهارم:
همگرايي و هماهنگي در كليه‌ سياستها و برنامه‌ريزي ها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعيت تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده
راهبردها:
1- اولويت دادن به خانواده به عنوان بنيادي‌ترين نهاد اجتماعي جامعه و توجه به مصالح آن در سياستگذاري، قانونگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي مرتبط و مؤثر در خانواده؛
2- ضرورت نگاه نظام‌مند برنامه‌هاي توسعه كشور نسبت به تقويت نهاد خانواده و بهينه‌سازي كاركردهاي آن بر اساس الگوي اسلامي ؛
3- تقويت نگاه ديني و علمي در امر برنامه‌ريزي كلان كشور با رويكرد به امور زنان و كارآمد ساختن خانواده ؛
سياستهاي اجرايي:
- استفاده از سازوكار مناسب توسط دولت با هدف برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مختلف درخصوص اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با خانواده؛
- تعيين شاخص‌ها و ارزيابي كمي و كيفي برنامه‌هاي توسعه كشور و سنجش عملكرد دستگاههاي اجرايي و پيشرفت‌ها بر اساس نگاه منسجم و استوار به خانواده متعادل و مطلوب؛
هدف پنجم:
آگاهي افراد خانواده نسبت به حقوق و وظائف يكديگر و زدودن نگرش‌هاي غلط جامعه
راهبردها:
1- توسعه مشاركت اعضاء خانواده در تصميم‌گيري‌ها و تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري، تعاون و همكاري اعضاي خانواده؛
2- توسعه آگاهي‌هاي عمومي نسبت به الزامات شرايط اجتماعي و نقش‌هاي اعضاي خانواده و انعطاف آنان نسبت به انتظارات متقابل در جهت تحكيم خانواده؛
3- ارتقاء آگاهي و اصلاح نگرش جامعه و خانواده درخصوص حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در خانواده؛
سياستهاي اجرايي:
- اصلاح كتب درسي، متون آموزشي و توليدات فرهنگ عمومي در جهت آموزش آداب و اخلاق اسلامي و تبيين وظائف و حقوق اعضاي خانواده نسبت به يكديگر؛
- ترسيم آثار منفي ناشي از عدم آشنايي اعضاي خانواده نسبت به حقوق و وظائف خانوادگي و اجتماعي يكديگر و تأثير آن در ناكارايي و تزلزل خانواده؛
- انتقال فرهنگ كار، ابتكار و مسئوليت‌پذيري به فرزندان خانواده و تقبيح روحيه كاهلي و بيكاري در بين آنان؛
- توجه به آثار مثبت و منفي جهاني شدن در امر تشكيل خانواده.
هدف ششم:
گسترش و تعميق ارزش‌هاي اصيل اسلامي در خانواده براي تربيت نسل سالم، با ايمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه
راهبردها:
1- هدايت و ترغيب زوجين، جهت تقويت ايمان مذهبي و فرهنگ اسلامي،آشنايي با تكاليف و آداب قبل از بارداري، دوران بارداري و شيوه‌هاي صحيح تربيت فرزندان در مقاطع مختلف سني آنان؛
2- توسعه آگاهي والدين به منظور تأمين حقوق فرزندان در زمينه تغذيه، سلامت جسماني و رواني، تربيت و برخورداري آنان از رفتار عادلانه والدين؛
3- كمك به والدين جهت رشد و آماده‌سازي فرزندان خود در راستاي پذيرش و ايفاي مسئوليت‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي خود ؛
4- توجه جدي و تقويت نقش الگويي والدين در تربيت صحيح فرزندان .
سياستهاي اجرايي:
- تبيين آثار مثبت تربيت مذهبي فرزندان در پيشبرد جامعه؛
- بازنمايي اثرات مثبت رعايت عدالت بين فرزندان و ضرورت اجتناب از هرگونه تبعيض براساس جنسيت؛
- نشان دادن نمادهائي از رفتار، سلوك و روحيات مذهبي پدر و مادر و تأثير آن در تربيت و انتقال مفاهيم ديني به فرزندان؛
- افزايش سطح آگاهي زنان و دختران نسبت به فرائض ديني و عمل به آنها بر اساس درك عميق، عالمانه و آگاهانه و نشان دادن آثار التزام عملي به آن با پرهيز از ارائه تصنعي اعمال عبادي؛
- تقويت ارتباط خانواده با نهادهاي آموزشي و پرورشي و ايجاد هماهنگي بيشتر در بين آنها به منظور ايفاي نقش بهتر در تربيت فرزندان.
هدف هفتم :
ايمن سازي خانواده از آسيب و بحران‌هاي اجتماعي و حمايت از خانواده‌هاي آسيب ديده
راهبردها:
1- ارتقاء آگاهي اعضاي خانواده نسبت به هنجارها، ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي و خانوادگي به منظور برخورد صحيح با مشكلات و بحران‌هاي زندگي
2- محافظت و جلوگيري از آسيب‌پذيري خانواده، از طريق مبارزه همه جانبه با ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي (اعتياد، طلاق، فرار و...)؛
3- اتخاذ تدابير مناسب جهت حمايت از خانواده‌هاي آسيب‌ديده و كاهش ضايعات ناشي از بحران‌هاي خانوادگي و اجتماعي؛
4- حمايت از زنان و كودكان در برابر هرگونه تعرض نسبت به حقوق آنان توسط اعضاي خانواده و ناهنجارهاي رفتاري


سياستهاي اجرايي:
- آموزش‌هاي لازم به دختران و پسران در زمينه انتخاب همسر با در نظر گرفتن سلامت ديني، فكري، جسمي و رواني يكديگر به منظور پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي در زندگي؛
- بررسي علل افزايش ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي در بين اعضاي خانواده و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع آن؛
- آموزش اعضاي خانواده در جهت حل منطقي مشكلات خود قبل از مراجعه به سازمانها و مراجع قانوني؛
- تدوين قوانين حمايتي و گسترش پوشش كامل بيمه‌هاي اجتماعي و اقتصادي براي مردان بيكار، زنان بيوه، سالخورده، ‌سرپرست خانوار و كودكان بي‌سرپرست و زنان خانه‌دار؛
- تأمين نيازهاي مادي و معنوي خانواده‌هاي بي‌بضاعت و بي‌سرپرست به ويژه زنان سرپرست خانوار؛
- مقابله با بزه‌كاران اجتماعي، باندهاي فساد و فحشاء و متعرضان به نواميس مردم و مروجين فرهنگ ابتذال با هدف تأمين امنيت و حفظ كيان خانواده‌ها؛
با تصويب طرح: اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن در جلسه 564 مورخ 7/4/84 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كليه دستگاه‌ها و سازمانهاي اجرايي ذيربط موظف خواهند بود در حدود وظايف خود نسبت به تهيه آئين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي اجرايي لازم مبتني بر طرح مذكور اقدام نموده و گزارش فعاليتهاي انجام شده را ساليانه به هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايند .
بيشتر
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به اداره كل امور زنان و خانواده وزارت كشور مي باشد و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است
Copyright © 2010 Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's - All rights reserved.

تحت نظارت وف بومی