اداره كل امور زنان و خانواده وزارت كشور
سه شنبه 21 تير 1384 سياستها و اولويت‌هاي فرهنگي سازمان تربيت بدني مصوب 21/4/1384
1ـ با عنايت به فرآيند رو به رشد فعاليتهاي سازمان تربيت بدني و تلاش براي رشد و توسعه بخشهاي مرتبط با ورزش، توجه بيشتر به رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري در تدوين راهبردها و برنامه‌هاي عملياتي ضروري است.
2ـ با توجه به عدم تبيين اهداف و مباني ارزشي، اجتماعي و زيستي ورزش و تربيت بدني در جمهوري اسلامي شايسته است با انجام مطالعات كافي، اين اهداف و مباني تدوين و در جامعه ورزش كشور با روش‌هاي آموزشي و فرهنگي معرفي و اشاعه گردد.
3ـ ضروري است ورزش‌ها و بازي‌هاي ملي و بومي ايران با تنظيم و ارائه سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي در سطح ملي و فراملي توسط سازمان تربيت‌بدني تقويت و نسبت به جهاني‌سازي آنها اقدام گردد.
4ـ سازمان تربيت بدني موظف است با انجام مطالعات و بررسي‌هاي كافي براي برنامه سازي و عملياتي نمودن سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بويژه براي جوانان و نوجوانان اقدام نموده و نتيجه آن را حداكثر ظرف مدت شش ماه به شوراي عالي گزارش نمايد.
5ـ ورزش‌هاي بانوان به ويژه در سطوح پايه و همگاني در راستاي ارزش‌هاي اسلامي و فرهنگي و با توجه به ميزان جمعيت زنان كشور تقويت شده و ضمن محروميت زدايي به گونه‌اي مضاعف توسعه يابد.
6ـ كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني كه زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به رياست رئيس محترم سازمان تربيت بدني تشكيل مي‌گردد موظف است با حضور نمايندگان فرهنگي دستگاههاي اصلي متولي ورزش و تربيت بدني در كشور، برنامه ريزيها و هماهنگيهاي لازم را براي رشد و توسعه فرهنگ ورزشي و فرهنگ سازي در همه زمينه‌ها و سطوح ورزشي به صورت مستمر انجام داده و به مرحله اجرا گذارد. دبيرخانه فعال آن با تشكيلات لازم در محل سازمان تربيت بدني داير مي‌گردد.
7ـ سازمان موظف است نظامنامه جامع فرهنگي ورزش و تربيت بدني را به مثابه مكمل طرح جامع ورزش تهيه نموده و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد تا پس از تصويب در اين شورا به دستگاه‌هاي فرهنگي، علمي، تربيتي، ورزشي و رسانه‌اي ابلاغ شود.
8ـ ضروري است توجه به بخش آموزش و تحقيقات و بخش فرهنگي سازمان تربيت بدني نسبت به ساير بخش‌ها افزايش يابد. همچنين مطالعات لازم در زمينه رويكردهاي فرهنگي و ارزشي ورزش و تربيت بدني با استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و دانشگاهي كشور توسعه يابد.
9ـ سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه با همكاري هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شاخص‌ها و معيارهاي خرد و كلان ارزيابي ورزش و تربيت بدني كشور را تهيه و تدوين و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد.
10ـ با توجه به نقش گسترده مطبوعات ورزشي، به ويژه رسانه ملي در فرهنگ‌سازي و توسعه ورزش مناسب است سياست‌ها و برنامه‌هاي رسانه‌اي مربوط با هم‌انديشي نخبگان رسانه‌هاي ورزشي تهيه شود و نسبت به اجراي آنها اهتمام كافي صورت پذيرد.
11ـ مطالعات و تحقيقات لازم در خصوص رويكردهاي فرهنگي و تربيتي ورزش و تربيت بدني با استفاده از ظرفيتهاي علمي و دانشگاهي در جامعه مورد حمايت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان تربيت بدني قرار گرفته و نتايج آن مورد استفاده عملي قرار گيرد و در اين راستا بودجه ويژه‌اي براي آن در نظر گرفته شود.
12ـ بر لزوم ارتباط و همكاري نهادهاي ارزيابي كننده ورزش و تربيت بدني در كشور نظير مجلس شوراي اسلامي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مي‌تواند نقش مؤثري براي ارتقاء كيفيت ارزيابي‌ها و كاربرد نتايج آنها و در نتيجه رفع آسيبها و تنگناها و موانع مختلف ورزش و تربيت بدني بويژه در زمينه فرهنگي و فرهنگ ورزشي داشته باشد توصيه و تأكيد مي‌شود.
13ـ طرح جامع ورزش و تربيت بدني تهيه شده توسط سازمان تربيت بدني براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شود تا از نقطه نظر رويكردهاي فرهنگي و تربيتي و براساس شاخص‌هاي سه‌گانه اساسي، توسط هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي مورد ارزيابي قرار گرفته و ابعاد فرهنگي آن مورد اصلاح و تقويت قرار گيرد.
بيشتر
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به اداره كل امور زنان و خانواده وزارت كشور مي باشد و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است
Copyright © 2010 Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's - All rights reserved.

تحت نظارت وف بومی