اداره كل امور زنان و خانواده وزارت كشور
دوشنبه 4 مرداد 1389 اصلاح بند 5 ماده 2 آيين نامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان مصوب 6/11/1383
آموزش مديران فرهنگي و روزآمد كردن دانش مديران فرهنگي يكي از ضرورت هاي حوزه فرهنگي كشور است. براي تثبيت اين ضرورت كه نوعي امتياز محسوب مي‌شود ، لازم است كليه دستگاه‌ها و نهادهاي فرهنگي براساس ضوابط خاصي تشخيص دهند كه مديران فرهنگي آنها نياز به «آموزش همراه با پژوهش» دارند.
بروز پديده‌هاي متعدد و نوظهور فرهنگي لزوم آموزش مداوم مديران فرهنگي را در شرايط فعلي دوچندان مي‌نمايد. از سوي ديگر يكي از روش‌هاي اساسي بهره‌برداري از نتايج پژوهش‌ها و مطالعات فرهنگي آموزش كاربردي آن به مديران فرهنگي به همراه تشويق به امر پژوهش و تحقيق است و صرف داشتن علاقه به فعاليت‌هاي فرهنگي بدون داشتن مهارت‌هاي علمي و تخصصي مديريت فرهنگي كافي نمي‌باشد.
لذا بدين منظور «شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي آموزشي و بازآموزي مديران فرهنگي» كه از اين پس در اين آيين‌نامه به اختصار «شورا» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.
ماده 1ـ شورا متشكل از معاونين يا مديران ارشد دستگاه‌ها و نهادهاي موضوع ماده 4 اين آيين‌نامه مي‌باشد.
ماده 2ـ هدف كلي شورا عبارت است از: به روز نمودن دانش و اطلاعات مديران فرهنگي براي مواجهه صحيح با جريانات و مسائل فرهنگي داخل و خارج كشور.
ماده 3ـ وظايف شورا عبارت است از:
1ـ مطالعات و بررسي‌هاي لازم نسبت به تهيه و تصويب برنامه جامع آموزش و بازآموزي مديران فرهنگي كشور
2ـ تنظيم چارچوب و محورهاي آموزش ضمن خدمت مديران فرهنگي
ماده 4ـ اعضاي شورا عبارتند از:
الف ـ نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
ب ـ نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ج ـ نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
د ـ نماينده سازمان تبليغات اسلامي
هـ ـ نماينده جهاد دانشگاهي
و ـ نماينده حوزة علميه
ز ـ نماينده وزارت آموزش و پرورش
ح ـ نماينده سازمان صدا و سيما
ط ـ نماينده شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان
ي ـ دانشگاه آزاد اسلامي
ك ـ نماينده مركز رسيدگي به امور مساجد
ل ـ نماينده دفتر امور مشاركت زنان
ع ـ سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها با گرايش مديريت و مطالعات فرهنگي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي
تبصره ـ آيين‌نامه داخلي شورا، توسط شورا به تصويب خواهد رسيد
ماده 5ـ كليه دستگاه‌ها موظف هستند دوره هاي آموزشي مورد نياز خود را در زمينه مديريت و مطالعات فرهنگي به شورا پيشنهاد دهند تا پس از بررسي و تصويب نهايي در اين شورا به اجرا درآيد.
ماده 6ـ به منظور لزوم تناسب ميان سطح بندي آموزش مديران فرهنگي و نحوة رده‌بندي مديران فرهنگي در رده‌هاي مديران ارشد، مياني و پايه از يك سو و رده‌بندي مركز آموزش مديريت دولتي براي مديران ساير نهادها و دستگاه‌ها از سوي ديگر، رده مديران هر يك ازنهادهاي فرهنگي توسط شورا تعيين مي‌شود.
ماده 7ـ نظام تخصيص امتياز بازآموزي و اعطاي گواهينامه در مقاطع خاص بايد متناسب و هماهنگ با نظام امتيازدهي مركز آموزش مديريت دولتي طراحي شود و كسب ميزان مشخصي از امتياز يا اخذ گواهينامة مربوط به عنوان شرط لازم براي احراز پست مديريت فرهنگي در سطوح مختلف تلقي شود.
تبصره ـ تهيه آيين نامه مربوطه به عهده شورا مي‌باشد.
ماده8ـ محورهاي كلي آموزش مديران فرهنگي عبارتند از:
الف ـ مديريت فرهنگي عمومي: در اين بخش موضوعات مشترك در كليه زمينه‌هاي فرهنگي از قبيل برنامه‌ريزي فرهنگي، ساختار فرهنگي، ارزيابي فرهنگي، مخاطب شناسي، مشاركت فرهنگي، اقتصاد فرهنگي، صنعت فرهنگي، مديريت تفاوت‌هاي فرهنگي، سياست‌هاي فرهنگي، آموزش فرهنگي و نظاير آن به مديران فرهنگي آموزش داده مي‌شود.
تبصره ـ تصويب نهايي موضوعات مورد نياز براي آموزش در اين بخش به عهده شورا خواهد بود.
ب ـ مديريت فرهنگي تخصصي: در اين بخش آموزش‌ها به صورت تخصصي و براساس رشتة فعاليت هر يك از مديران فرهنگي در محورهايي از قبيل مديريت فرهنگي در مراكز آموزشي، مديريت امور ديني، مديريت پژوهش فرهنگي، مديريت هنري ، مديريت امور مطبوعات و رسانه‌ها، مديريت اطلاع رساني، مديريت بين المللي فرهنگ، مديريت مؤسسات فرهنگي خصوصي، مديريت امور ميراث فرهنگي و نظاير آن صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ تصويب نهايي محورهاي آموزش اين بخش براساس اعلام نياز نهادهاي فرهنگي بر عهده شورا خواهد بود.
ماده 9ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موظف است نسبت به اجراي برنامه ها و دوره‌هاي آموزشي مصوب شورا با استفاده از شيوه‌هاي جديد از قبيل آموزش مجازي، كلينيك تخصصي مديريت فرهنگي، تله كنفرانس‌ها، پايگاه اطلاع رساني آموزش مديران فرهنگي، بانك اطلاعاتي تجارب مديران فرهنگي، تورهاي آموزشي و… اقدام نمايد.
ماده 10ـ محل تشكيل شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد.
بيشتر
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به اداره كل امور زنان و خانواده وزارت كشور مي باشد و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است
Copyright © 2010 Islamic Republic of Iran - Ministry of Interior's - All rights reserved.

تحت نظارت وف بومی